Ochrana osobných údajov pri predaji tovaru spoločnosťou Luxury Cox FZ-LLC – eshop: luxurycox.sk

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov


Vážení zákazníci, návštevníci stránok internetového obchodu luxurycox.sk,

chceme Vás ubezpečiť, že vynakladáme úsilie, aby Vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. Diskrétnosť je jednou z našich hlavných priorít. Nižšie Vám prinášame informácie podľa európskeho nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov. Okrem týchto zákonných povinností Vám oznamujeme, že :

–  naše informačné systémy, ktoré využívame evidované v registri  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

– všetky Vami odosielané údajeprenášané cez šifrované spojenie – HTTPS, čo možno overiť v adresnom riadku prehliadača – adresa sa začína https:// , vedľa ktorej je zelený zámok. Po rozkliknutí je možné zobraziť certifikát a jeho podrovnosti.

– aplikujeme všetky nám známe bezpečnostné nastavenia a postupy, aby sme zabezpečili primeranú ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

– naše stránky, tak, ako aj väčšina iných, používa súbory cookies:

  • Cookie potrebná na zobrazenie jazykovej verzie eshopu (slovenská / anglická),
  • Cookie potrebná na jednorazovú identifikáciu relácie (aby sme v jednom čase mohli priradiť košík len jednému používateľovi s náhodne vygenerovaným číslom, ktoré sa pri každej návšteve stránky zmení),
  • Cookie potrebná na štatistické účely – analýza návštevnosti Webu, tieto sú však používané bez možnosti identifikovania konkrétnej osoby a bez použitia cieleného obsahu alebo profilovania.
  • Ak sa chcete uistiť, že žiadna z cookies nebude opakovane použitá pri novej návšteve našich stránok, odporúčame Vám vykonať príslušné opatrenia v nastaveniach internetového prehliadača.

Prevádzkovateľ internetového obchodu

1) Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

Luxury Cox FZ-LLC

Al Shohada Road
Al Hamra Industrial Zone-FZ
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

FDCW2105
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Dotknutá osoba

Na základe osobných údajov identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba.

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.luxurycox.sk alebo iným vhodným spôsobom, splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely.

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

– registrácia na internetovej stránke www.luxurycox.sk

– komunikácia so zákazníkom

– objednávka tovaru kupujúcim

– potvrdenie objednávky

– uzatvorenie kúpnej zmluvy

– vystavenie účtovného dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

– dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe

– evidencia kupujúcich na administratívny účel

– evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

informovanie o novinkách, akciách, zľavách

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s informačnými emailami našej spoločnosti nemá vplyv na zmluvný vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

evidencia benefitov pre zákazníka – VIP program

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s informačnými emailami našej spoločnosti nemá vplyv na zmluvný vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

Osobné údaje nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy:

– meno a priezvisko

– adresa

– kontaktné údaje (telefónne číslo – najmä pre dohodnutie podrobností dodania tovaru s kuriérom, e-mail)

– údaje o objednávkach – objednané produkty, využité akcie, zľavové kupóny, forma dopravy a úhrady, dátumy objednania a úhrady, podrobnosti týkajúce sa procesu vybavovania objednávky

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje na propagačné účely:

– deň a mesiac narodenia (potrebné pre VIP program)

– emailová adresa na zasielanie informačných emailov (totožná s emailovou adresou nevyhnutnou na plnenie zmluvy, avšak používaná na propagačné účely iba po potvrdení položky Súhlasu v objednávkovom formulári)

Automatizovane poskytnuté údaje:

– IP adresa zariadenia, z ktorého bola stránka navštívená

– identifikačné údaje (hlavičky) prehliadača, ktoré odoslal v požiadavke

Uchovávanie IP adresy a hlavičiek požiadaviek je potrebné na prípadné vyšetrovanie hackerských útokov, neoprávnených prístupov a zabránenie prístupu z IP adries, ktoré porušujú právne predpisy. IP adresa sa zaznamenáva v anonymizovanej podobe, ktorá vylučuje konkrétnu identifikáciu používateľa v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie.

– štatistické údaje spracúvané anonymizovane, bez profilovania – zoznam navštívených podstránok, čas strávený na stránkach, využité technológie

3) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Doba spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ uchováva údaje o kúpnych zmluvách (objednávkach) na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru  účelu. Pri obchodných vzťahoch je to počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie osobné údaje sú uchovávané aj počas premlčacej doby podľa Obchodného zákonníka.

2) Prevádzkovateľ uchováva údaje o záujemcoch – VIP program a newsletter na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb neprenáša do tretej krajiny a ani žiadnej medzinárodnej organizácií.

V prípade, ak dotknutá osoba využíva sociálne siete (alebo internetové služby okrem tých, ktoré sú umiestnené na serveri luxurycox.sk) na komunikáciu s prevádzkovateľom, alebo na získavanie akýchkoľvek informácií, podmienky ochrany osobných údajov ustanovuje príslušný prevádzkovateľ takejto siete.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodnutie vrátane profilovania v informačných systémoch.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

2) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

3) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely marketingu so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri objednávke na internetovej stránke luxurycox.sk, pri prihlásení sa k odberu noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou alebo elektronickou formou.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.luxurycox.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.

2) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

– poskytovatelia poštových a doručovacích služieb

– poskytovatelia IT služieb – programátori, administrátori

– účtovníci, daňoví poradcovia

– advokáti, exekútori, audítori

– štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy

Zverejnenie osobných údajov

1)      Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

2)      Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje o víťazoch súťaží, týka sa však len súťaží na sociálnych sieťach a to len v rozsahu používateľského mena (nicku) na sociálnej sieti. Podmienky ochrany osobných údajov na sociálnej sieti zabezpečuje jej prevádzkovateľ.

Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. cit. zák. na účely priameho marketingu.

4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom v Bratislave.

8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré by mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

11) Údaje budú po odvolaní súhlasu následne vymazané, okrem tých, ktoré musia byť archivované v lehotách stanovených právnym predpisom. Archivované údaje budú blokované pre ich ďalšie použitie.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Vypracovala: Ing. Simona Nedorostová