I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou Luxury Cox FZ-LLC, sídlom Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, FDCW2105 a jej zákazníkmi pri nákupe a predaji jej výrobkov v online obchode luxurycox.sk

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody, uskutočnené medzi spoločnosťou Luxury Cox FZ-LLC a zákazníkom, vrátane všetkých služieb poskytovaných v tejto súvislosti. V jednotlivých prípadoch je možné sa odchýliť od týchto obchodných podmienok, avšak iba na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi Luxury Cox FZ-LLC a zákazníkom. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu s predávajúcim, teda od okamihu, kedy je medzi predávajúcim a zákazníkom vykonaný akýkoľvek právny úkon písomnou formou. Za písomný úkon sa považuje aj akýkoľvek úkon urobený v elektronickej podobe. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok online obchodu „luxurycox.sk“ sa písomnými dokumentmi rozumejú tiež všetky dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe, pokiaľ je z týchto zjavné komu sú určené od koho pochádzajú a čo nimi objednávateľ resp. spoločnosť žiada alebo sleduje. Písomne sa na účely týchto obchodných podmienok online obchodu „luxurycox.sk“ rozumie každý úkon vykonaný elektronicky na e-mailovú adresu „obchod@luxurycox.sk“. Doručením sa na účely týchto obchodných podmienok online obchodu „luxurycox.sk“ rozumie okrem iného aj doručenie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Zákazník sa zaväzuje, že sa zoznámi so všetkými podmienkami uzatváraného obchodu, konkrétne všeobecnými obchodnými podmienkami online obchodu „luxurycox.sk“, ako aj s ďalšími písomnými dokumentmi, ktoré mu spoločnosť Luxury Cox FZ-LLC odovzdá.

2.2 Zákazník sa ďalej zaväzuje vo všetkých písomných dokumentoch vždy uviesť pravé, správne a platné údaje o svojej totožnosti tj. meno a priezvisko, trvalý pobyt, bydlisko vrátane evidenčného a popisného čísla, prípadne obchodné meno právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO, IČ DPH, telefonický kontakt, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné, vzhľadom na realizáciu obchodu v prípade, že ich táto spoločnosť od zákazníka vyžaduje.

III. Dodacie podmienky

3.1 Prevádzkovateľ poskytuje možnosť dodania pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU prostredníctvom služieb Packety na výdajné miesto, do z-boxu a Packeta kuriérom. Cena dopravy je pri doručení do výdajného miesta/z-boxu 2,80 € a pri doručení Packeta kuriérom je to 4,00 €, pri objednávke v sume do 49,00 €. Objednávky nad 49,00 € platí doručenie zdarma.

3.2 Prevádzkovateľ poskytuje možnosť dodania pre ČESKÚ REPUBLIKU prostredníctvom Slovenskej Pošty. Cena dopravy je 4,50 € pri objednávke v sume do 49,00 €. Objednávky nad 49,00 € platí doručenie zdarma.

3.3 Prevádzkovateľ poskytuje možnosť dodania do NEMECKA  a krajín EÚ  prostredníctvom Slovenskej Pošty. Cena dopravy je podľa aktuálneho cenníka Slovenskej Pošty: https://cennik.posta.sk. Platba v týchto prípadoch len vopred na náš bankový účet.

3.4 Pre internetový obchod luxurycox.sk zabezpečuje posielanie zásielok zákazníkom externá spoločnosť eko-logicky s.r.o., so sídlom S. H. Vajanského 3621/31, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51866650.

IV. Cena

4.1 Ceny sú dohodnuté v platných cenníkov predávajúceho alebo môžu byť  uvedené individuálne ceny, ktoré musia byť vždy dohodnuté písomnou formou.

V. Platobné podmienky

5.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH. Zákazníkovi po vykonaní objednávky bude zaslaný e-mail alebo poštou objednávkový formulár „Objednávka“, ktorý zároveň v prípade platby formou zálohovej faktúry zákazníkovi slúži ako zálohová faktúra. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.

5.2 Následne po riadnej úhrade ceny na základe zálohovej faktúry predávajúci vystaví a riadne doručí zákazníkovi faktúru. Faktúra, ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH.

5.3 Faktúra je zaplatená dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho uvedeného na faktúre.

Bankový účet: IBAN: SK4709000000005163697933. Účet vedený v Slovenskej sporiteľni.

5.4 Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

VI. Záruky a zodpovednosť za vady

6.1 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2 Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar zodpovedá kvalitatívnym parametrom podľa platných podnikových noriem, STN a ON.

6.3 Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru. O zistených zjavných vadách pri odbere neodkladne kontaktujte predávajúceho. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť neodkladne od prevzatia zásielky e-mailom na našu kontaktnú adresu alebo telefonicky.

6.4 Vady zrejmé pri odbere tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby.

6.5 Predávajúci  si vyhradzuje právo do 5 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie vykonať prehliadku reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci dodávku reklamovaného tovaru nepripravil k prehliadke, reklamácia sa neuznáva. Reklamácie sú vybavované e-mailom alebo písomne na adrese (Pozrite Kontaktné údaje)

6.6 Nároky z vád tovaru zahŕňajú právo kupujúceho na výmenu tovaru za bez závady, alebo právo na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. V prípade sporu v reklamačnom konaní sa zmluvné strany zaväzujú dodržať príslušné právne predpisy týkajúce sa práv zo zodpovednosti za vady tovaru.

6.7 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou a skladovaním kupujúceho alebo použitím v rozpore s platnými technickými normami.

VII. Storno objednávky

7.1 Zákazník má právo stornovať objednávku písomne alebo emailom v  prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť Luxury Cox FZ-LLC si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „tovar je iba na záväznú objednávku“ aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

7.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch keď, nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 5 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

VIII. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

8.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

8.2 Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

8.3 Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva  ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

8.4 Tovar kupujúci môže poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu a poškodenie na ceste späť. Tovar nesmie byť poškodený alebo znehodnotený. Zásielka „na dobierku“ nebude prebraná. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar zašle predávajúci kupujúcemu prevodom na účet kupujúceho, ktorého číslo kupujúci poskytne vopred (alebo iným vopred dohodnutým spôsobom), a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

8.5 Ak sa jedná o spotrebný tovar, (napr. kozmetika, drogistické výrobky, a pod.), alebo tovar uzatvorený v ochrannom balení z hygienických alebo zdravotných dôvodov (napr. spodné prádlo, kozmetické štetce, a pod.) je možné od zmluvy odstúpiť, len ak kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom ochrannom balení.

8.6 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 IX. Vyššia moc

9.1 Pokiaľ nie je možné plniť zmluvné záväzky z dôvodu vyššej moci, bude ich plnenie pokračovať až keď tieto prekážky pominú. Toto platí aj potom, keď plnenie predávajúceho mešká. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť začiatok aj koniec vyššej moci. Pokiaľ by mala takáto prekážka trvať dlhšie ako tri mesiace, má každý účastník právo od zmluvy odstúpiť, prípadne právne opodstatnené odstúpenie od zmlúv ostanú nepovšimnuté.

9.2 Vyššia moc predstavuje cudzie činnosti, nepredvídateľné a neovplyvniteľné dôvody ako napríklad: štrajky, prírodné katastrofy, nedostatok surovín a energie, oheň, vojnu, vzburu alebo iné udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nezávisle od toho, či vznikli v našom alebo cudzom podniku, alebo podniku, od ktorého závisí výroba alebo preprava tovaru.

X. Alternatívne riešenie sporov

10. 1 Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo ak sa domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

10.2 Alternatívne riešenie sporov môže využiť spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonala v rámci predmetu podnikateľskej činnosti alebo zamestnania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku (resp. objednávkou v eshope).

10.3 Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., podrobnosti nájdete na stránke SOI.

 XI. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky online obchodu „luxurycox.sk“ majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú pod menom Luxury Cox, ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu.

10.2 Spoločnosť sa týmto zaväzuje a prehlasuje, že zverené osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z..  Naša spoločnosť nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe (s výnimkami uvedenými v dokumente Ochrana súkromia – napr. dopravca, účtovník) a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho, i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy internetového obchodu. Osobné údaje, ktoré nemôžu byť zákonných dôvodov odstránené pred uplynutím predpísanej lehoty bude naša spoločnosť blokovať pred ich ďalším spracovaním. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v sekcií Ochrana súkromia

10.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť internetový obchod a ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia technických prostriedkov neznámym páchateľom (napr. hackerom). Iba v takom prípade neplatia uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Osobné údaje odosielané kupujúcim na stránky internetového obchodu „luxurycox.sk“ sú šifrované, odosielané cez zabezpečené spojenie (https na začiatku adresného riadka internetového prehliadača). Všetky podrobnosti sú uvedené v dokumente Ochrana súkromia eshopu LuxuryCox.sk

10.4 Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená prevádzkovateľom), uzatvorená medzi prevádzkovateľom  a zákazníkom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.